Rapporterade biverkningar

Här kan du läsa om alla biverkningar av venlafaxin som har rapporterats och som du själv kan drabbas av. För att du ska få en bättre förståelse hur och när dessa kan drabba dig så ska du först läsa om venlafaxin biverkningar.

>> Snabba och enkla fakta om biverkningar av venlafaxin på 2 minuter.

Alla rapporterade biverkningar som du kan drabbas av

Alla biverkningar som du kan få när du tar dina tabletter med venlafaxin delas in i grupper beroende på hur många som drabbas. Det betyder att risken för dig att få vissa biverkningar är mycket större än andra.

I vissa fall så är det inte säkert att du får några biverkningar av venlafaxin över huvud taget. Många biverkningar är ofarliga och går över av sig själv. Får du allvarliga biverkningar eller är orolig ska du alltid prata med din läkare. Han eller hon kan ofta hjälpa dig, antingen genom att ändra dosen eller genom att du få prova ett annat läkemedel.

Indelning av biverkningar från venlafaxin

Så här troligt är det att du drabbas av de olika biverkningarna nedan.

Mycket vanlig: inträffar hos fler än 1 av 10 patienter
Vanlig: inträffar hos fler än 1 av 100 till 1 av 10 patienter
Mindre vanlig: inträffar hos fler än 1 av 1 000 till 1 av 100 patienter
Sällsynt: inträffar hos fler än 1 av 10 000 till 1 av 1 000 patienter
Mycket sällsynt: inträffar hos färre än 1 av 10 000 patienter
Okänd frekvens: kan inte beräknas från tillgänglig data

Fler än 1 av 10 personer drabbas av dess mycket vanliga biverkningar

Dessa biverkningar är mycket vanliga.

 • Muntorrhet
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Svettningar (ibland kan du svettas onormalt mycket på natten)

Andra vanliga biverkningar som du kan drabbas av

Dessa biverkningar är vanliga.

 • viktminskning
 • förhöjt kolesterol
 • onormala drömmar
 • sänkt libido
 • yrsel
 • ökad muskelspänning
 • sömnlöshet
 • nervositet
 • domningar och stickningar
 • dåsighet
 • darrningar
 • förvirring
 • känsla av att vara avskild från sig själv och verkligheten.
 • dimsyn
 • gäspning
 • minskad aptit
 • förstoppning
 • kräkning
 • svårighet att kissa
 • behov att kissa oftare än vanligt
 • onormal ejakulation/orgasm (män)
 •  utebliven orgasm
 • erektil dysfunktion (impotens)
 • oregelbunden menstruation såsom ökad blödning eller ökad oregelbunden blödning
 • svaghet (asteni)
 • frossbrytningar

1 av 100 personer drabbas av dessa biverkningar

Dessa biverkningar är mindre vanliga.

 • blåmärken
 • svart tjärliknande avföring eller blod i avföring, som kan vara ett tecken på invärtes blödning.
 • viktökning
 • brist på känslor
 • hallucinationer
 • ofrivilliga muskelrörelser
 • oro
 • försämrad koordination och balans
 • förändrad smakupplevelse
 • ringningar i öronen (tinnitus)
 • yrselkänsla (särskilt när man reser sig för snabbt)
 • svimning
 • snabba hjärtslag
 • tandgnissling
 • diarré
 • hudutslag
 • onormalt håravfall
 • oförmåga att kissa
 • onormal orgasm (kvinnor)
 • svullnad orsakad av vätskeansamling
 • känslighet för solljus

Biverkningar som du drabbas av i mycket sällsynta fall

Dessa biverkningar är sällsynta.

 • en känsla av rastlöshet eller oförmåga att stå eller sitta stilla
 • krampanfall
 • känsla av överdriven upphetsning eller eufori
 • urininkontinens

Biverkningar som är extremt sällsynta

Dessa biverkningar har vad man kallar ”ingen känd frekvens” eller ”okänd frekvens”. De innebär att det är så få personer som drabbas av dem att det knappt är mätbart. Risken för att du få någon av dessa biverkningar är nära noll.

 • minskat antal blodplättar i blodet, vilket leder till ökad risk för blåmärken eller blödningar
 •  störningar i blodets sammansättning som kan leda till en ökad risk för infektioner.
 • mindre förändringar i leverenzymnivåer i blodet
 • minskade natriumnivåer i blodet
 • klåda
 • gulaktig hy eller ögon
 • mörkfärgad urin eller influensaliknande symtom vilket är symtom på inflammation i levern (hepatit)
 • förvirring
 • överdrivet vätskeintag (så kallat SIADH)
 • onormal produktion av bröstmjölk
 • hög kroppstemperatur med muskelstelhet
 • förvirring eller oro och svettningar
 • ryckiga muskelrörelser som du inte kan kontrollera. Detta kan vara symtom på allvarliga tillstånd som kallas malignt neuroleptiskt syndrom
 • euforiska känslor
 • dåsighet
 • ihållande snabba ögonrörelser
 • klumpighet
 • rastlöshet
 • känsla av berusning
 • svettning eller stela muskler, vilka är symtom på serotonergt syndrom
 • förändrad rumsuppfattning och förvirring, ofta i kombination med hallucinationer (delirium)
 • Stelhet
 • spasmer och ofrivilliga muskelrörelser
 • tankar på att skada sig själv eller på att begå självmord
 • svindel (vertigo)
 • aggression
 • svår smärta i ögonen och försämrad syn eller dimsyn
 • sänkning av blodtrycket
 • onormala, snabba eller oregelbundna hjärtslag som kan leda till svimning
 • hosta
 • pipande eller väsande andning
 • andfåddhet och hög kroppstemperatur, vilka är symtom på inflammation i lungorna förknippad med ökat antal vita blodkroppar (pulmonell eosinofili)
 • svår smärta i rygg eller mage (som kan tyda på en allvarlig sjukdom i buken, levern eller bukspottkörteln)
 • hudutslag som kan leda till svåra blåsor och att huden fjällar
 • klåda
 • lindrigt hudutslag
 • oförklarlig muskelvärk
 • ömhet eller svaghet (rabdomyolys)
 • svullnad av ansikte eller tunga
 • andnöd eller andningssvårigheter, ofta med hudutslag (detta kan vara en allvarlig allergisk reaktion)

Allmänt om biverkningar av venlafaxin

I vissa fall så kan du drabbas av biverkningar som du inte själv är medveten om. Det kan hända att venlafaxin påverkar funktioner i din kropp som du inte är aktivt medveten om. Till exempel så kan ditt blodtryck påverkas, ditt hjärta kan påverkas och olika nivåer av viktiga ämnen i ditt blod kan påverkas.

För att din läkare ska kunna upptäcka om du har några av dessa typer av biverkningar så kan det hända att hon eller han vill att du ska lämna ett blodprov.

Du kan alltid parata med din kontakt på apoteket eller din läkare om du är orolig för biverkningar.

Upplever du biverkningar som blir värre över tiden eller om du upplever biverkningar som du inte tidigare har läst om ska du alltid prata med din läkare eller med den person som du får din medicin av på ditt apotek.

Klicka här för mer information om venlafaxin biverkningar.