Depression

När du läsa denna sida så har du fått en bra förståelse för vad depression är och vad det kan innebära för dig. Du slipper att vara utlämnad till gissningar och känna dig vilsen bland de olika begreppen som används kring denna sjukdom. När du bildat dig en klar bild över vad depression kan du känna dig tryggare i din situation.

Depression
Depression återkommer ofta om du någon gång har drabbats.

Har du drabbats av en depression så är du i gott sällskap. Depression är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar. Är du kvinna så är det 50 procents risk att du drabbas av en depression någon gång under ditt liv. Är du man så är det 25 procents risk att du drabbas av depression under ditt liv.

Har du drabbats av depression vid något tillfälle så är tyvärr risken att du drabbas igen stor. Hos 3 av 4 som har drabbats någon gång återkommer depressionen minst en gång vid ett senare tillfälle i livet.

Anledningarna till att du drabbas av en depression kan vara många. Du drabbas som en effekt av ett negativs samspel mellan dina psykologiska egenskaper, dina sociala kontakter, din ärftlighet och signalsubstanser som du har i din hjärna.

Depression – vilken typ har du drabbats av?

När du en depression så kan de ta sig uttryck på många olika sätt hos dig. När du läser om depression i tillexempel aftonbladet eller expressen så inbegriper det en mängd olika typer av psykiska sjukdomar.

När du är deprimerad så upplever du livet som glädjelöst och du känner dig allmänt nerstämd. Du kanske upplever ditt liv som meningslös och du kan omöjligt se positiv framtid för dig själv.

Den depressionen som har drabbat dig kan ha uppkommit av flera olika orsaker. En vanlig orsak till att du blir deprimerad är olika typer av psykisk påverkan från din närhet. Du kan också bli deprimerad som en bieffekt av att du tar vissa typer av läkemedel eller att du redan har en annan sjukdom. Har du lidit av stress under en långtid så är det extra hög risk att du drabbas av depression.

När du pratar med din läkare har han eller hon olika namn för olika typer av depressioner. De olika typerna av depression som du kan drabbas av skiljer sig på hur de har uppstått, hur långtid du har varit deprimerad och hur svårt din depression är.

De olika typer av depression som du kan diagnoseras med är:

 1. Egentlig depression: du upplever det som utmanande att klara av din vardag. Denna typ är vanlig i Sverige.
 2. Kronisk depression (din läkare kallar ibland denna typ för dystymi): du lider av depression under en relativ långtid. För att din läkare ska ge dig denna diagnos så ska du ha varit deprimerad i minst 2 år.
 3. Årstidsbunden depression (eller SAD – seasonal affective disorder): din depression tar sig olika uttryck beroende på vilken årstid det är. Du kan känna dig glad och upprymd på våren men deprimerad på hösten och vintern.
 4. Djup depression: du upplever en särskild svår sjukdom och depression

Ytterligare andra typer av depressioner som du kan få atypisk depression, melankolisk depression, bipolär sinnesstörning och unipolär depression. Mer om olika typer av depression.

Ju äldre du blir desto högre risk har du för att drabbas av depression. Forskare tror att detta är en naturlig följd av ditt åldrande och att din hjärna förändras med din ålder.

Har du flera av dessa symtom kan du vara drabbad

Symtom på depression brukar ibland delas in i psykiska tecken, fysiska tecken och generella tecken. Kanske känner du igen något av dessa generella symtom hos dig själv:

 • Du engagerar dig i färre sociala aktiviteter
 • Du har mindre kontakt med kompisar och bekanta
 • Du upplever en försämrad arbetsförmåga

10 psykiska tecken på att du har drabbats av depression

Olika personer upplever symtom på depression olika. Dina symtom är personlig men följer ändå vissa mönster. Dock kan din upplevelse av de olika symtomen vara väldigt personlig för dig. Genom att du är uppmärksam på hur du må och hur du agerar i olika situationer så kan du känna igen psykiska tecken på att du har drabbats av en depression:

 • grubblerier, tvångsmässig oro, tvångstankar, tvångshandlingar
 • minskad sexlust
 • svårigheter att fatta beslut
 • hopplöshet
 • känsla av att må sämre med en gång på morgonen
 • oro över ett barn
 • självmordstankar
 • tankar om att skada någon annan, t ex ett barn
 • hjälplöshet
 • ångest

8 fysiska tecken på att du har drabbats av depression

Förutom rent psykiska symtom (se ovan) så kan du också känna av fysiska symptom:

 • brist på energi
 • värk och smärta
 • multipla fysiska symptom
 • menstruationsrubbningar
 • förstoppning
 • bristande sexuellt intresse
 • förändrad aptit
 • viktförändring

Hur din depression kan behandlas och så du kan få ett bättre liv

Johannesört depression
Johannesört mot depression är en omtvistad behandlingsmetod.

Du kan få flera olika typer av behandling för mot din depression. Du kan välja en som du känner passar dig och en som din läkare rekommenderar för bästa effekt. Beroende på vilken typ av depression du har drabbats av så finns det olika typer av behandlingar att få:

 • Din sjukdom kan behandlas med läkemedel (antidepressiva preparat)
 • Din sjukdom kan behandlas genom psykoterapi

Ett relativt vanligt antidepressivt läkemedel som du kan ordineras är venlafaxin, ett SNRI-läkemedel.

Behandlas du genom psykoterapi så är en vanlig form av behandling så kallad kognitiv beteendeterapi.

Olika typer av naturläkemedel har också använts för att behandla depressioner. Du kan till exempel komma i kontakt med johannesört. Hur väl, eller alls, dessa naturläkemedel fungerar för att behandla din depression är omtvistat.